និស្ស័យស្នេហ៍កំលោះអភិជន ភាគ២៧ | About is love | Chinese movie review | Siv Ing

0 Просмотры
Издатель
ទទួលផ្សាយពានិជ្ជកម្ម 098985151 __________________________________________________ ឧបត្ថមគាំទ្រការផលិតវីដីអូក្នុង channel របស់ admin Siv Ing
???? 500 147 758
ឈ្មោះគណនី ៖ SIVMEY SOUNG
( I will put your name on end screen)????

អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការស្រលាញ់ចូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា Thanks for watching!! Please Subscribe LIKE, COMMENT, and You!!! __________________________________________________
Title: About Is Love
Written by: Zhou Miao, Shan Xinkang
Directed by: Xu Peishan
Production company: Tencent Penguin Pictures, Kingshine Entertainment
Origin: China
Source: Adapted from a novel of the same name by Li Li Xiang

*Disclaimer: I do not own any videos and images using in this video, nor either intention to steal the owner copyrighted materials. I or this channel does not claim any right over them. I just edited and published to audience for entertainment purpose only.

- To contact for copyright issues Email: Leangvengkhun@ Please don't give copyright strike to my channel, instead please ask me to remove your movie clips, I will remove immediately or you can raise a copyright claim to get the advertisement revenue. I am satisfied to give the revenue to you. #Siving #moviereview #aboutislove #drama2018 #kdrama #romancedrama
Категория
Зарубежные фильмы и сериалы
Комментариев нет.