രോഗിക്ക് സുരക്ഷയില്ലേ? ഇതോ കേരള മോഡൽ? | News Hour 6 Sep 2020

3 Просмотры
Издатель
Covid patient raped by ambulance driver | രോഗിക്ക് സുരക്ഷയില്ലേ? ഇതോ കേരള മോഡൽ? | News Hour 6 Sep 2020
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ►
Asianet News Hour Covers the Analysis and discussion on the main story of the day. Vinu V John, PG Suresh Kumar, Jimmy James, Shalini Sivadas and Rajani Varrier hosts the debate.
#NewsHour #Debate #PGSureshKumar #VinuVJohn #JimmyJames #ShaliniSivadas #RajaniVarrierWebsite ►
Facebook ►
Twitter ►
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
► For Android users:
► For iOS users:

Asianet News - Kerala's News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on
Категория
Зарубежные фильмы и сериалы
Комментариев нет.